اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

Omicron رشد اشتغال کانادا را در ژانویه کاهش داده است