اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

واقعه سقوط هواپیما