اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

امکان تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم کانادا به مدت محدود