اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

برنامه‌های استانی زیر مجموعه اکسپرس انتری (Express Entry)