اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کاهش محدودیت های سفر به کانادا برای اعضای خانواده و دانشجویان