اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بازگشت سطح اشتغال کانادا به قبل از پاندمی