اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نمونه فرم برای متقاضیان ویزای تحصیلی