اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدیدترین پذیرش ساسکاچوان (Saskatchewan) از 502 متقاضی دعوت شد