اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

برخی از مسافران به کانادا اکنون می توانند برای مجوز کار از درگاه ورودی POE اقدام کنند