اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آغاز پذیرش اسپانسرشیپ والدین در سال 2020