اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اقتصاد کانادا ۹۰ هزار شغل در ماه آگوست (August) اضافه کرده است