اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بازار کار کانادا انتظارات را از میان برد و ١٥٣٧٠٠ شغل جدید در نوامبر ایجاد کرد