اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (Manitoba) از 213 متقاضی پذیرش شد