اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در برنامه استانی ساسکاچوان (Saskatchewan) از 570 متقاضی پذیرش شد