اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مرز بین کانادا و آمریکا بسته شد