اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بزرگترین پذیرش برنامه استانی پرنس ادوارد (Prince Edward Island) برگزار شد