اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا (British Columbia) از 437 متقاضی دعوت شد