اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اکثریت نیروی کار آمریکایی به کانادا مهاجرت میکنند