اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تورنتو بعنوان یکی از هوشمندترین شهرهای جهان انتخاب شد