اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش مسافران واکسینه شده با واکسن‌های مورد تائید WHO و FDA توسط آمریکا