اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آیا شما برای شهروندی کانادا واجد شرایط هستید؟