اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سفرهای خارجی به کانادا در اکتبر سال جاری ۱۴ برابر شده است