اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

برنامه ی مهاجرت به کانادا (CEC)