اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چهار تصور اشتباه در مورد اکسپرس انتری (Express Entry)